Angikam Bhuvanam Yasya
Vachikam Sarva Vangmayam
Aaharyam Chandra Taradi
Tam Numah Saatvikam Shivam